Doelstellingen

Doelstellingen

De basisdoelen van de Whizzkidswedstrijd zijn de betrokkenheid van de leerlingen stimuleren en de leerkrachten ondersteunen bij het leerproces.

Leerling, leerkracht en school

Van de school een krachtige leeromgeving maken waar experimenteren en exploreren met media mogelijk is. Leren door te doen!

  • Leerlingen en leerkrachten stimuleren om enthousiaste en “wijze” mediagebruikers te worden door passende, gerichte en haalbare opdrachten aan te bieden binnen de snelle evolutie van media-aanbod en -middelen.

  • Functioneel leren omgaan met de verschillende kanalen die grote hoeveelheden informatie de wereld insturen en de bronverificatie stimuleren.

  • Zich in een passende taal in verschillende media leren uitdrukken en zo ontdekken welk medium het beste past bij hun persoon en boodschap.

Internet en sociale media

Zorgvuldig omspringen met beschikbare media, om zo een veilig en verantwoord media- en internetgebruik te stimuleren en aan te leren.

  • De voordelen van sociale media leren ontdekken, maar ook duidelijk oog hebben voor de risico’s van onveilig en onverantwoord gebruik ervan (bescherming van privacy, veilig chatten en bloggen, cyberpesten, internetverslaving,...).

  • Bewust met media omgaan en functioneel leren gebruiken om zo:

- Het welbevinden te verhogen.

- De zelfredzaamheid te verbeteren.

- Zich te informeren en informatie door te geven.

- Een waarde- en normbesef te ontwikkelen.

- Creatief vorm te geven aan ideeën en gevoelens.

  • Een kritische en onderzoekende houding aannemen tegenover de “werkelijkheid” zoals ze in mediaboodschappen en informatie wordt voorgesteld.

Leergebiedoverschrijdende mediadoelen

Inspelen op de leergebiedoverstijgende mediadoelen, met betrekking tot de ontwikkeling van de mediageletterdheid, mediawijsheid en technische en instrumentele competentie. Hiertoe biedt de wedstrijd in betekenisvolle contexten inhouden aan van de verschillende leergebieden van de bovenbouw van het basisonderwijs. ICT en mediaopvoeding zijn geen vakken, geen leergebieden, maar dienen leergebiedoverschrijdend aangepakt te worden.

De vragen en de opdrachten zijn gelinkt aan de decretaal vastgelegde Eindtermen ICT voor het basisonderwijs in Vlaanderen en Brussel en aan de leerlijnen digitale geletterdheid van het SLO voor het primair onderwijs in Nederland.

Om de school (leerkrachten en ICT-coördinatoren) te ondersteunen in het doelgericht werken, worden bij elke vraag het leergebied, de context en de nagestreefde eindtermen vermeld.